Saturday, April 13, 2024
نشانه های خلاقیت
Minimize

نشانه های خلاقیت

1- داشتن تخیل قوی

2- کنجکاوی فراوان

3- دقت خاص(به مواردی که دیگران به آن توجهی ندارند)

4- توانایی نوعی دیگر دیدن مسائل و موضوعات

5- شوخ طبی و بزله گویی(به طورکلی دارای شخصیت غیر متعارف و غیر رسمی بودن)

6- توجه به زمان و وقت شناسی

7- اعتماد بنفس بالا و وقار

8- خود انگیختگی

9- داشتن تفکر شهودی

10- داشتن طرز فکر اقتصادی

11- نوعی شجاعت خاص در بیان آراء و نظرات خود و دفاع از آنها

12- پذیرنده یادگیرنده(عاشق و آماده یادگیری و دریافت از درون و بیرون)

13- در لحظه زندگی می کند

14- راه های رفته را تکرار نمی کند بلکه راه های نرفته را به تنهایی طی می کند

15- راه حل های موثر و کاربردی برای حل مسائل ارائه می کند

16- برای عملی شدن ایده اش کار را تا به نتیجه نهایی رسیدن طی می کند

17- در ساعاتی که دیگران در خواب هستند قادر به مطالعه و تحقیق و انجام کار است

18- درک خلاقیت اشخاص نیاز به جامعه خلاق شناس دارد ولی بسیاری از خلاق ها در زمان حیاتشان شناخته نمی شوندمثل ون گوک که در زمان حیاتش کسی او را خلاق نمی دانست ولی بعد از مرگش خلاق سبک اکسپرسیونیزم شناخته شد.

  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation