Friday, May 24, 2024
چگونه بهترين دوست خود باشيم
Minimize

چگونه بهترين دوست خود باشيم

قبل از هر چيز ببينيم دوست كيست و دوستي چيست تا ما بهترين آن براي خود باشيم.

 

دوستي چيست ؟

1-     دوستي رابطه ايست كه به رشد و تعالي و نزديك شدن طرفين به خود واقعي شان كمك مي كند.

2-     در آن مهر و آشتي هست

3-     در آن رافت و گذشت هست

4-     در آن صداقت و بي ريائي هست.

5-     در آن همكاري هست

6-     در آن احترام هست

7-     درآن اعتماد هست

8-     در آن آرامش هست

9-     در آن صداقت هست

10-در آن رعايت حق و حقوق دوستان هست

11-در آن راحتي و در قيد نگذاشتن يكديگر هست

12-در آن مهر اصيل هست

13-در آن راهنمائي درست و خالصانه هست

14-در آن پذيرش يكديگر همانطور كه هستيم هست

 

15-در آن شنونده خوبي بودن هست 

16-در آن كم كردن توقعات هست.

 

1-     در آن قهر و سلطه جوئي نيست

2-     در آن دروغ و كلك و رنگ و ريا و ظاهر سازي نيست

3-     در آن خودخواهي و ابزار ساختن از ديگري نيست

4-     در آن تحقير و توهين و تحكم و تحميل نيست

5-     در آن ملامت ، مخالفت و مچگيري نيست

6-     در آن حسادت نيست

 

حال با اين شناخت كه از رابطه دوستي پيدا كرديم بدنيست از خودمان بپرسيم كه آيا ما در ارتباط با خودمان اين گونه عمل مي كنيم. مثلا" به محض اينكه كوچكترين خطائي از ما سرزد خود را به باد سرزنش و ناسزا ميگيريم:

1-     اي بي عرضه باز هم اجازه دادي تا حقوقت را پايمال كنند

2-     اي خنگ احمق چرا نتوانستي از امتحانت نمره بيست بگيري

3-  اي بيچاره دست و پا چلفتي ديدي همه از تو زده اند جلو و براي خودشان مقام و منزلتي بدست آورده اند ولي تو همان مفلس آس و پاس و بي جاه و مقام و منزلت هستي كه هستي

4-     از فلاني يادبگير ببين چقدر زرنگه از آب كره ميگيره و همينطور مرتب پول روي پول ميگذاره، ولي تو هميشه هشتت گروي 9 است

5-  آخه فلاني هم هم آدم بود كه خداوند يك همسر پولدارو والامقام نصيبش كرد ولي تو بايد با يك آدم كم پول محافظه كار تا آخر عمر سر كني

6-  مردم شانس دارند بچه هايشان درسخوان و زرنگ اند ولي ما اين همه معلم ميگيريم و خرج ميكنيم آخر هم بچه هايمان تنبل و درس نخوان و شاگرد آخرند.

 

يا اينكه به جاي اين ملامت ها سعي ميكنيم كه :

1-     اگر حقوقمان در جايي پايمال شده سعي كنيم راه و روش صحيح احقاق حقمان را پيدا كنيم.

2-  اگر نمره دلخواهمان را نتوانسته ايم كسب كنيم راه صحيح برنامه ريزي براي بهتر خواندن و يادگرفتن درسمان پيدا كنيم

3-  اگر موفقيت شغلي و مالي ديگران خيلي به چشممان مي ايد به جاي سركوفت زدن به خودمان در مورد راه و روش آنها را براي پيشرفتشان تحقيق كنيم و به كار بنديم (البته به شرط اينكه روش آنها سلامت باشد و از راه غير مشروع به آن نرسيده باشند.

4-     اگر درآمد هنگفت ديگران ما را آزار ميدهد روي حسادتمان كار كنيم

5-  اگر دائم موقعيت و همسر و داشته هاي ديگران به چشممان ميايد از حسن هاي زندگي خود و نزديكانمان ليست تهيه كنيم و مرتب آنرا مرور كنيم و تمرين شاكر بودن بكنيم.

6-  به جاي ملامت خود سعي كنيم خود را نوازش كنيم. همانطور كه اگر وقتي كسي كه خيلي دوستش داريم اشتباهي ميكند ما سعي مي كنيم كه به او دلداري بدهيم تا حالش سر جايش بيايد و با اشتباهش كنار بيايدو سپس سعي ميكنيم كمكش كنيم كه راهي براي جبران اشتباهش پيدا كند پس همين كار را براي خودمان انجام دهيم و به جاي ملامت خود سعي كنيم راهي براي جبران اشتباهاتمان پيدا كنيم و از اشتباهاتمان سكوي پرش و تجربه اندوزي سازيم نه عامل سركوفت و تحقير

7-  به جاي ديدن نقش منفي ديگران و محيط زندگيمان سعي كنيم با تكرار اين پند از پنج پند پنا كه " فكر مي تواند همه چيز را بهتر كند و احساسات را تغيير دهد" اين باور را در خود تقويت كنيم كه آنقدر كه فكر ما در خوشبختيمان نقش و اثر دارد چيز ديگري نقش ندارد.

8-  با تمرين مثبت انديشي و مثبت بيني آلودگي ذهنيمان را كاهش دهيم و احساس نارضايتي از خود را به احساس رضايت و اعتماد به نفس تبديل كنيم و زندگي را براي خودمان لذت بخش كنيم.

9-  هدفهايمان را در راستاي توانائي ها و استعدادهايمان و بدر از افراط و تفريط ترسيم كنيم . يعني خيلي غرور آميز و يا پائين تر از حد توانائيمان نباشد.

10-سعي كنيم نگراني ها و نارضايتي هاي خودمان را بشناسيم و رفعشان كنيم.

11-سعي كنيم غذاي سالم و به اندازه كافي بخوريم. شايد به نظر عجيب بيايد كه غذا چه ارتباطي با دوستي ما با خودمان دارد. ولي واقعيت اينست كه ما بسياري از اضطرابها ، ترسها و عصبيتهاو عنادبخودمان را تعكيس مي كنيم روي حجم و كيفيت غذائي كه ميخوريم. بهمين دليل سالم بودن و كافي و به اندازه بودن غذا اثر مثبت در روحيه مان دارد.

 

 

 

راههاي ميانبر براي اينكه بهترين دوست خود باشيم :

1-     تمرين مهر اصيل به خود و ديگران

2-     تعيين هدف مشخص در زندگي

3-     تهيه دفترچه ساعتي

4-     تهيه غذاي مفيد و مناسب براي خود و خوردن به اندازه كافي نه كم و نه زياد

5-     ورزش منظم

6-     توجه و دقت كافي و برخورد مسئولانه با كار

7-     توجه به تفريح

 

  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation