Sunday, June 23, 2024
رفتارگرایی و خود شناسی
Minimize

رفتارگرایی و خود شناسی

 

می دانیم که انجام هر عملی انگیزه انجام آنرا در انسان تحکیم می کند.

از طرفی هیچ کس مسئول احساس خود نیست(چون در اختیار و تابع او نیست)ولی همه آدمها مسئول رفتار خود هستند،و اگر فهمیدند کار بدی کرده اند باید جبران کنند.

رفتار گرایی چه حسنی دارد؟

آیا وقتی ما رفتارهای  مهرطلبانه، برتری طلبانه و یا عزلت طلبانه را با واکنش سنجی پیدا کردیم کار خودشناسی پایان یافته؟ خیر پیدا کردن این رفتارها آغاز خودشناسی است و کار اصلی این است که این رفتارها را با رفتار اصیل از پیش تعیین شده جایگزین و اصلاح کنیم تا رفتار سالم در ما تحکیم شود.

بعلاوه می دانیم که ذهن ما تجربه واقعی را از تصویر ذهنی که عملاً مجسم می کنیم تمیز نمی دهد و این هر دو یک اثر دارد.

ریشه رفتارها

ریشه رفتارهای ما چهار عین(علاقه،عناد،عقیده و عادت)است که در اثر تکرار بعضی رفتارها و گرفتن جایزه هایش در ما راسخ شده است.

 نمونه رفتارهی که باعث تحکیم عصبیتها می شود

مهر طلب:

- با آری گفتن بدون اختیار: مهر طلبیش را تحکیم می کند.

- با مقایسه منفی با دیگران: مهرطلبیش را تحکیم می کند.

- یا تجسم صحنه های رنج آور و شکنجه آور: عناد بخود را تحکیم می کند.

- تجسم رنجش های گذشته: احساس اجحاف و احساس قربانی بودن را تحکیم می کند.

- خدمت بیشتر به دیگران: احساس بی ارزشی و حقارت خودش را زیادتر می کند.

برتری طلب:

- با تجسم رنجش های گذشته: کینه توزی را تقویت می کند.

- مردی که به زنهای دیگر نگاه جنسی می کند: نسبت به زن خود دچار پارانویا شده و میل به طلاق و جدائی در او زیاد میشود.

- شخصی که زیور آلات و جواهراتش را از خدمتکارش پنهان می کند: نسبت به خدمتکارش بیشتر ظنین میشود.

- مجیز گویی به بالا دست: سلطه جویی به زیر دست را تحکیم میکند.

- ایراد گرفتن از دیگران: احساس حقارت در خودش را تحکیم می کند.

 

عزلت طلب:

-       هرچه بیشتر از قید فرار می کند: شرطیش نسبت به قید بیشتر می شود.

-       هرچه گریزش از دیگران بیشتر می شود: احساس تحمیلش بیشتر می شود.

-       هرچه بیشتر به زندگی سطحی ادامه می دهد: احساس بی ارزشیش بیشتر می شود.

 راه چاره

1 -  دیدن رفتار و واکنش سنجی روی آن رفتار .(تشخیص درد) آیا این واکنش،انگیزه و احساس ایجاد شده صحیح است؟

واکنش سنجی کمک می کند بفهمیم احساس ناخوشایند، عناد، و حسادتي که در ما ایجاد شده ناشي از کدام رفتار ما بوده، پس رفتارمان را اصلاح می کنیم.

پیدا کردن علت رفتار (علت درد). چرا آن نیاز در من ایجاد شد؟

2 -  تعیین رفتار جایگزین و تمرین و تصویر ذهنی مکرر روی آن. چه كنم واکنش صحیح شود؟

3 -  کدام باورمان اشتباه بوده پس باورمان را اصلاح می کنیم.

4 -  آیا در اصل احساس من صحیح است و باید به آن گوش دهم؟ احساس همراه با هر رفتار را نباید نادیده گرفت و یا انکار کرد،بلکه باید منشاء آنرا یافت.

5 -  مهروکین و ترس همه در ماست و یاٌس و امید هیچکدام دائمی نیست و دوام هر یک در دست ماست.وقتی من کسی را دوست دارم،همینطور که او برای خودش راه می رود به من نشاط و شادی می دهد.(من این قدرت را به او داده ام).و وقتی کسی را دوست ندارم و از او بیزارم ،وجود او و راه رفتنش مرا آزار می دهد(من این اختیار و قدرت را به او داده ام)که مرا آزار دهد.پس هرگونه سرکوب و انکار احساسات ممکن است باعث تشدید آن احساس و یا به كلي بی شوق و شور شدن من نسبت به آن امر شود.

6 -  شخص کینه توز و انتقامجو: همه کارش رنگ کینه توزی و انتقامجوئی دارد.

7 -  بجای ملامت کردن خود برای کارهای مضّری که کرده ایم خود را به انجام کارهای خوبی که نکرده ایم تشویق کنیم. وقتی کسی را که دوست داریم، می بوسیم مهرمان به او بیشتر می شود.وقتی برای کسی که از او متنفریم کف میزنیم نفرتمان افزایش می یابد پس سعی کنیم نفرتمان را کم کنیم.

8 -  بهترین راه کنترل رفتار و فکرمان به دست خودمان است. فکر و رفتار به دست ماست و حالت و احساس به دست فکر و رفتارمان است. حالت شاد به خود گرفتن مارا شاد می کند. (سر بالا،شانه ها عقب،سینه جلوو قامت راست). (گاهی هم موثر نیست). پس سایر تحکیم کننده ها را با شناخت.

9 -  برای رفع عادت بد ،ابتدا باید نگرشمان (attitude)  را به موضوع عوض کنیم. مثلاًاگر نگرشمان را نسبت به موضوعی که باعث عصبانیتمان میشود عوض کنیم عصبانیتمان تمام می شود.

 

10 -  بايدتمرين رفتار از پيش تعيين شده را جايگزين رفتار عصبي وياعادت ناخواسته امان كنيم.


  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation