Thursday, July 18, 2024
ترمز های روانی
Minimize
ترمزهای رواتی
ماهیت ترمزهای روانی چیست؟ماهیاتاً دو گروه ترمزهای روانی داریم.
 1- ترمزهای اصیل و طبیعی.
 2 - ترمزهای عصبی.
ترمز های اصیل و طبیعی
ترمزهای روانی نوعی مکانیزم دفاعي برای حفظ تعادل نسبی و ایستائی شخص است.
ترمزهای طبیعی تعادل فیزیولوژیک و روانی را برقرار می کند.
مثال:
 1- بعد از مدتی خوابیدن،بیدار میشویم،ترمز طبیعی به خوابمان پایان می دهد.
2- بعد از مقداری خوردن سیر میشویم،ترمز روانی به خوردنمان پایان می دهد.
 3- بعداز مدتی فعالیت دست از کار میکشیم،ترمز طبیعی به کارکردنمان پایان میدهد.
ترمزهای عصبی
انسان برای جبران آزار حقارت، فرونشاندن اضطراب، کسب جلال و شکوه راه حل های عصبی را انتخاب می کند که باعث می شود جنبه هايی از خود واقعی مثل (قدرت انعطاف، حق و اختیار )او را گرفته و ترمزهايی را به عملکرد آنها اعمال کند. به گونه ای که حتی طبیعی ترین نیازها واعمال انسان از آن تاثیر می گیرد. مثلا به جای کار کردن تنبلی می کند, یا آنقدر کار می کند که از زندگی طبیعی محروم می شود. یا از غذا خوردن فرار می کند یا آنقدر می خورد که دچار اضافه وزن می شود, یا بی خواب و بی قرار می شود یا آنقدر می خوابد که که از کار وزندگی می افتد.
ترمزهای عام
1- ترمز در خود شناسی و درک جزئیات وجود خود.
2- ترمز در دیدن اهمیت کارهای روزانه.
3- ترمز در دیدن مشکلات.
4- ترمز در رنجش زدایی(مهر طلب: به دليل نیاز به رنجوری، برتری طلب: به دليل نیاز به انتقامجویی، عزلت طلب: به دليل نیاز به عزلت طلبی)
5- ترمز در دفترچه ساعتی(مهرطلب: به دليل تابو نسبت به برنامه ریزی و هدف گرایی و پیشرفت، برتری طلب: به دليل گریز از پرداختن به جزئیات،عزلت طلب: به دليل شرطی به قید)
ترمزهای برتری طلبانه
1-ترمز در ایجاد رابطه با دیگران به دلیل ترس از زخم غرور.
2-ترمز در رفتن به مهمانی به دلیل ترس از زخم غرور.
3-ترمز در احساس و ابراز مهر به دیگران (احساس حقارت و خفت از مهرورزی).
4-ترمز در دیدن حقوق دیگران(به دلیل نیاز به ارضاء غرورها و توقعات عصبي خود .
5-ترمز در دیدن حسن ها و نیکی ها به دلیل منفی بینی و انتقام جویی.
6-ترمز در جلب همکاری دیگران (دروغگو وزیر کار دررو،نادان و خودپرست دیدن دیگران به دلیل غرور دانائی و نياز به انتقامجوئی).
7-ترمز در آرامیدن و ریلکس به دلیل اضطراب و سلطه جویی.
8- ترمز در تمرکز به دلیل تضاد های درونی ،اضطراب و عناد بخود.
9- ترمز در نزدیک شدن به انسانها به دلیل شرطی به شش آفت دوستی.
10- ترمز در ادامه تحصیل به دلیل ترس از مشکلات وترس از شكست.
11- ترمز در شروع کار جدید به دلیل کمال طلبی ،بیم نا ممتازی، زخم غرور و وترس از شكست.
12- ترمز در در دیدن حقایق به دلیل احتراز از دیدن توقعات عصبي بی انتهای خود.
13- ترمز در پرداختن به جزئیات به دلیل نیاز به سلطه جویی و حاکم بودن و تعیین خط مشی برای دیگران و بزرگ و برجسته دیدن خود.
14- ترمز در گذاشتن جایی برای بروز استعدادهای دیگران به دلیل نیاز به برتر بودن.
15-ترمز در رعایت آزادی دیگران به دلیل سلطه جویی.
16- ترمز در جدی گرفتن دیگران بخصوص ضعيف ترهابه دلیل تعکیس آزار حقارت و انتقامجویی.
17- ترمز در دیدن معایب خود به دلیل غرور به قدرت و کامل بودن و آسیب ناپذیری.
18- ترمز در تفویض اختیارات به دلیل غرور دانایی و توانایی و منفی بینی و عدم اعتماد به دیگران.
19- ترمز در دیدن موانع واقعی در کار به دلیل غرور دانایی و توانائی.
20- ترمز در لذت بردن از زیبایی ها به دلیل تعکیس عناد به خود.
21- ترمز در دیدن حس های دیگران به دلیل تعکیس مثبت عناد به خود و منفی بینی که در واقع ناشی از بازتاب  وتعکیس احساس حقارت و عنادبخود است.
22- ترمز در دیدن رنجشهای خود به دلیل غرور آسیب ناپذیری.
23- ترمز در پیشرفت به دلیل کمال طلبی.
24- ترمز در تمرکز حواس به دلیل تخیلات آرزویی ،تضاد و اضطراب.
25- ترمز در خندیدن به خود و شوخی گرفتن خودبه دلیل غرور اهمیت.
26- ترمز در حرف زدن و ارائه ایده های خود به دلیل ترس از زخم غرورو مسخره شدن.
ترمزهای مهر طلبانه
1-ترمز در دیدن خصوصیات منفی دیگران،ناشی از اعوجاح دید در اثر مهر طلبی.
2- ترمز در گرفتن حق خود به دلیل تابوی پرخاش.
3- ترمز در برنامه ریزی وسیع و آینده نگری به دلیل تابوی پیشرفت.
4- ترمز در رفتن به مهمانی با لباس فاخر به دلیل تابوی پز.
5- ترمز در پیگیری مسائل مربوط به رشد، سلامتی و پیشرفت خود به دلیل تابوی پیشرفت.
6- ترمز در صرف هزینه و وقت برای علائق خود و نسبت به خود به دلیل عناد به خود و احساس حقارت.
7- ترمز در کارکردن به دلیل افسردگی ناشی از تضاد, زخم غرور, عناد بخود و کمال طلبی.
8- ترمز در دیدن و پرورش و ارائه دادن ایده های خوبی که به ذهنش میرسد به دلیل تابوی پیشرفت وخودكم بيني وجدي نگرفتن ايده هاي خود.
9- ترمز در اولویت دادن به کارهای خودِ فرد به دلیل ترس از دست دادن تائید دیگران.
10- ترمز در جلب همکاری دیگران به دلیل احساس حقارت واهميت ندادن به خود.
11- ترمز در آرامیدن و ریلکس به دلیل اضطراب و عناد بخود و سلطه جویی.
12- ترمز در ادامه تحصیل به دلیل تابوی پز و پیشرفت.
13- ترمز در شروع به هر کار جدید به دلیل تابوی پیشرفت و کمال طلبی.
14- ترمز در دیدن حقایق به دلیل روتوش کردن حقایق برای محقّ و درستکار دیدن دیگران.
15- ترمز در دیدن کلیات کار و همه امور به دلیل احساس حقارت و پرداختن به جزئیات.
16- ترمز در پرخاش کردن در موقع لزوم به دلیل تابوی پرخاش.
17- ترمز در جدی گرفتن خود به دلیل آزار حقارت.
18- ترمز در دیدن معایب دیگران به دلیل ترس از دست دادن تائید دیگران.
19- ترمز در لذت بردن از زیبایی ها به دلیل تحریم لذات.
20- ترمز در روا داشتن موقعیتهای سازنده مادی و معنوی برای خود به دلیل عناد بخود و خواری طلبی.
21- ترمز در حفظ آرامش روانی (شکنجه خود از طریق تخیلات ناراحت کننده ،تحقیر خود،ملامت خود)به دلیل عناد بخود.
22- ترمز در دیدن حُسنهای خود به دلیل مقایسه منفی ناشی از آزار حقارت.
23- ترمز در ديدن رنجش های خود به دلیل تابوی پرخاش.
24- ترمز در تمرکز حواس (خستگی و خواب آلودگی موقع انجام کار )به دلیل تخیلات آرزویی وتابوي پزوپيشرفت و پرخاش.
25- ترمز در دیدن و پرورش توانایی و استعداد های خود به دلیل تابوی پیشرفت.
مثال:
مندل اثرش را بیرون ریخت و دیگری آنرا اجرا کرد و معروفیت پیدا کرد.
26- ترمز در انجام کارها بصورت مستقل به دلیل نیاز به اتکا به دیگران.
27- ترمز در حرف زدن و ابراز وجود درجمع به دلیل تابوی پیشرفت و پز.
28- ترمز در شروع و اداره کردن کاری به تنهایی به دلیل نیاز به تکیه به دیگران.
ترمز های عزلت طلبانه
1-     ترمز در پذیرفتن مهر دیگران به دلیل شرطی به قید.
2- ترمز در رفتن به مهمانی به دلیل شرطی به قید یا افراط در رفتن به مهمانی به دلیلی نیاز به زندگی سطحی.
3-     ترمز در بروز احساسات عمیق به دیگران به دلیل از خود بیگانگی و زندگی سطحي وكم عمق.
4- ترمز در برقراری رابطه با جنس مخالف به دلیل ترس از زخم غرور بي نيازي و مستعد بودن براي افتادن در ورطه هم جنس بازی.
5-     ترمز در برقراری روابط با انسانها به دلیل عزلت طلبی و غرور بی نیازی.
6-     ترمز در تمرکز حواس به دلیل تخیلات آرزویی.
7-     کلاًنسبت به همه چیز ترمز دارد.
8-     ترمز در تغییر کار، محل زندگی و روش زندگی خود.
ترمزها بخاطر:
1-   غرور و ترس از زخم غرور
2-   ترس از نقض باید و تابو
3-   توقعات عصبی
4-   تضاد
5-   عناد بخود
6-   بیگانگی از خود
7-   تعکیس و قفسه بندی روحیه
8-   خودخواهی ،حسادت و سلطه جویی                            ایجاد میگردد.
راه رفع ترمزهای عصبی
1-     تمرین مهر اصیل به خود ودیگران.
2-     پیدا کردن رنجش ها و رنجش زدایی.
3- تمرین روی یافتن میل خود وحق خود. پرسیدن این سئوال از خود که اگر چیَزی را که من از دیگران می خواهم آنها از من بخواهند به آنها حق می دهم؟ یا کاری را که من با دیگران انجام می دهم آنه با من انجام دهند خوشحال میشوم؟
4-     هدف گذاری برای خود (در حد بیست درصد بالا تر از توان فعلی و عملی خود).
5-     برنامه ریزی برای رسیدن به هدفها.
6-     برنامه ریزی برای معاشرت سالم و دوستانه با دیگران.
7-     تمرین ضعیف نوازی و یاری به دیگران.
8-     برنامه ریزی برای برای سلامت و پیشرفت خود و کمک به رشد و پیشرفت دیگران.
  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation