Sunday, June 23, 2024
Enter Title
Minimize
ترمزهای روانی :
در مکانیسم جسمی و روحی انسان ترمزهای مفیدی وجود دارد. مثل ترمز در خوردن ، خوابیدن ، کارکردن و غیره ولی گاهی این ترمزها کنترل نشده و ناخودآگاه است .
همهء راههای عصبی که برای جبران آزار حقارت یا فرونشاندن اضطراب و غیره در ذهن انسان شکل میگیرد جنبه هایی از : خود واقعی ، قدرت انعطاف او ، حق و اختیارش را از او می گیرد و در انسان ایجاد ترمزهایی میکند . با این کار فرد تعادل روانی نسبی خود راحفظ میکند .
اعوجاج دید : ترمز در دیدن ، خصوصیات منفی و مثبت دیگران که ناشی از تعکیس است و ترمز در دیدن خصوصیات دیگران به همان اندازه که هست یعنی خصوصیتهایشان را با بزرگتر و یا کوچکتر از آنچه هست میبینیم .
مهر طلبی ، تابوی پز و پیشرفت و پرخاش ، ترمز در گرفتن حق خود .
مهرطلبی : ترمز در برنامه ریزی های وسیع و آینده نگری .
عزلت طلبی : ترمز در پذیرش مهر دیگران .
ترس از زخم غرور : ترمز در ایجاد رابطه با دیگران یا رفتن به بعضی مهمانی ها و مجلس ها .
برتری طلبی : ترمز در احساس مهر .
غرور و آزار ذیحقی : ترمز در دیدن حقوق دیگران .
کمال طلبی : تابوی پز و پیشرفت ، ترمز در پیگری کارها و پیشرفت در آنها .
مهرطلبی و عناد بخود : ترمز در صرف هزینه و وقت و علاقه نسبت به خود .
منفی بینی : ترمز در دیدن حسن ها و نیکی های زندگی دیگران و خودش .
آزار حقارت ، مقایسه منفی ، حسادت : ترمز در دیدن حسن های خود و یا دیگران و محیط .
تجدید و تحریم خود : ترمز در تفریح و ورزش و صرف کردن وقت و هزینه برای خود و سلامتی خود .
مهرطلبی ، غرور دانایی ، عناد بخود : ترمز در یادگیری و پرورش استعداهای خود .
آزار حقارت ، مهرطلبی ، بایدهای زیاد : ترمز در خلاقیت و به سرعت فراموش کردن ایده های خوب و جرقه هایی که در ذهن ایجاد میشود .
افسردگی ، احساس پوچی : ترمز در لذت بردن از زیبایی ها و دیدن امکانات و استعدادهای موجود و بالقوهء فرد.
سلطه جویی ، برتری طلبی : ترمز در رعایت شش آفت دوستی .
مهرطلبی و عناد بخود ، احساس حقارت ، غرور توانایی : ترمزد در صرف وقت کافی برای برنامه ریزی.
عناد بخود ، سهل انگاری ، احساس حقارت ، غرور و توانایی ، شرطی به قید : ترمزد در نوشتن دفترچه ساعتی .
شکنجه خود ، عناد بخود ، غرور توانایی : ترمز در انجام بموقع کارها .
سلطه جویی ، برتری طلبی ، احساس حقارت : ترمز در سکوت و شنونده بودن.
غرور بی نیازی ، غرور توانایی : ترمز در کمک خواستن از دیگران .
تضاد ، مهر طلبی ، برتری طلبی : ترمز در به سرانجام رساندن کارها ( مهر طلب به دلیل پرداختن به جزئیات و درگیر آنها شدن .. برتری طلب به دلیل غرور توانایی و چسبیدن به کلیات …تضاد به دلیل هر دو مورد فوق .
برتری طلبی ، تعکیس : ترمز در جلب همکاری دیگران : نادان ، دزد ، خودپرست ، بی عرضه ، زیرکاردررو …دانستن دیگران .
مهرطلبی : ترمز در اولویت دادن به کارهای خود نسبت به کارهای دیگران
باورهای غلط ، اضطراب ، سلطه جویی : ترمزدرآرامیدن و ریلاکس .
تضادهای درونی ، اضطراب ، عناد بخود ، تخیلات آزرویی : ترمز در تمرکز.
شرطی به شش آفت دوستی ، ترس از زخم غرور : ترمز در نزدیک شدن به انسانها .
تابوی پزو پیشرفت و پرخاش ، غرور دانایی و توانایی : ترمزدر ادامه تحصیل .
کمال طلبی ، بیم ناممتازی ، ترس از شکست ، احساس حقارت : ترس از شروع به هرکاری .
مکانیسم دفاعی ( پدیدهء انکار ) : ترمز در دیدن حقایق و انگیزهء اصلی هر ماجرایی .
مهرطلبی ، عزلت طلبی ، غرور آسیب ناپذیری : ترمز در پرداختن به امور مربوط به سلامتی خود .
مهر طلبی ، عزلت طلبی : ترمز در دیدن منافع خود و فراموش کردن منافع خود در مقابل منافع دیگران .
آزار حقارت : ترمز در جدی گرفتن خود و احترام به خود .
مهرطلبی : ترمز در دیدن معایب و ضعفهای دیگران … اگر مدیری به این ترمز مبتلا باشد در تفویض کارها به افراد اشتباهات شگرف میکند .
غرور توانایی ، تلاش برای جلال و شکوه : ترمز در دیدن موانع واقعی در کار که حاصلش تخریب نیروی انسانی و هدر رفتن منابع است .
عناد بخود ، خوار طلبی ، تابوی پز و پیشرفت و پرخاش : ترمز در دیدن و روا داشتن موفعیتهای سازنده برای خود .
شکنجه خود : ترمز در حفظ آسایش روانی و شکنجه کردن خود از طریق تخیلات آزار دهنده .
بیگانگی از خود ، برتری طلبی : ترمز در احساس و ابراز احساسات عمیق به دیگران . برتری طلب احساساتی بودن را نشانهء ضعف میداند .
ترس از زخم غرور : ترمز در ایجاد ارتباط با جنس مخالف و بعضا" افتادن در ورطهء هم جنس خواهی.
مهرطلبی ، غرور آسیب ناپذیری: ترمز در دیدن و درک رنجش های خود .
نیاز به حفظ تعادل عصبی ، غرور بی نیازی ، ترس از تغییر : ترمز در خودشناسی و دیدن معایب و یا حتی محاسن خود .
عزلت طلبی ، نارسیسم ، پروانه صفتی : ترمز در روابط محکم و جدی و دائمی با دیگران .
غرور اهمیت : ترمز در خندیدن به خود و شوخ طبعی .
تضاد : ترمز در تصمیم گیری .
مهر طلبی ، عناد بخود ، کمال طلبی : ترمزدر دیدن اهمیت کارهای خود .
مهرطلبی ، غرور توانایی ، ترس از شکست : ترمز در شرکت در مسابقات .
مهرطلب : ترمز در بردن و بارز شدن .
مهرطلب ، ترس از ناممتازی : ترمز در حرف زدن و ابراز وجود کردن .
نیاز به تحقق خود ایده آلی : ترمز در خودشناسی . حتی اگر خودشناسی هم بکند برای تحقق خود ایده آلیش است .
برتری طلب : ترمز در دیدن توانایی های دیگران و دادن مسئولیتها به دست آدم های ناشایست و مجیز گو و هدر دادن منابع .
مهرطلبی : ترمز در احترام به خود و پذیرا بودن تحقیر و تمسخر دیگران .
برتری طلبی : ترمز در احترام به دیگران و تحقیر و تمسخر کردن آنها .
برتری طلبی ، تعکیس شکنجهء خود : ترمز در ارتباط سالم با دیگران و ترساندن ، مسخره کردن ، شکنجه کردن دیگران و ضعیف آزاری.
  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation